Adatkezelési tájékoztató

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELO MEGNEVEZÉSE

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1. Társaságunk könyvelési és bérszámfejtési feladatainak adatfeldolgozója

III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése - vevők, szállítók nyilvántartása

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek

elérhetőségi adatai

3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

5. Regisztráció a Társaság honlapján

V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

2. Kifizetői adatkezelés

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

VI. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VII. FEJEZET - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VIII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Bárányterv Kft.                   Székhely: 4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos u.33/d.

Cégjegyzékszám: 15-09-077376      Adószám: 23300552-2-15

Képviselő: Bárány Pál Sándor        Telefonszám: +36/ 42-470-040

Fax: -                                                   E-mail cím: info@baranyterv.hu

Honlap: www.baranyterv.hu 

(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk adatfeldolgozó szolgáltatója:

Társaságunk könyvelési feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe, ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a megadott személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzat-hoz mellékelt "Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei könyvelőirodák részére" elnevezésű szerződésben foglaltak szerint

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: East-Business Bt.             Székhely: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u.33/c.

Cégjegyzékszám: 15-06-088281     Adószám: 20972464-1-15
Képviselő: Virányi Lászlóné           Telefonszám: +36-42-470-063
Fax:          Honlap:                   E-mail cím: viranyimail@freemail.hu 
     

III. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név

2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdo és befejezo idopontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.
(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére - ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen - 3 havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az email címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 1.4. pont rendelkezései irányadók.

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.

(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.

(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

IV. FEJEZET

SZERZODÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerzodo partnerek adatainak kezelése - vevok, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerzodés teljesítése jogcímén a szerzodés megkötése, teljesítése,

megszunése, szerzodési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevoként,

szállítóként szerzodött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,

anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, ostermeloi

igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét,

telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevoszámát

(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevok, szállítók listája,

törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerunek minosül akkor is, ha az

adatkezelés a szerzodés megkötését megelozoen az érintett kérésére történo

lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási

feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok

kezelésének idotartama: a szerzodés megszunését követo 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése elott közölni kell, hogy az adatkezelés a

szerzodés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerzodésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történo átadásáról

tájékoztatni kell.

2. Jogi személy ügyfelek, vevok, szállítók természetes személy képviseloinek

elérhetoségi adatai

(1) A kezelheto személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,

telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével

kötött szerzodés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett

hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság

ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának idotartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett

képviseloi minoségének fennállását követo 5 évig.

3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a

felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,

internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik,

de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet

a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági

azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie

(pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a

felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat

[kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül

szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén

elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylo sütik esetében a honlap elso látogatása

során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó

tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendo, ha a honlap

üzemeltetoi röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül

utalnak a teljes köru tájékoztató elérhetoségére.

(3) A hozzájárulást igénylo sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap elso

látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó

adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdodik. Amennyiben a süti

alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez

kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez

kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó

tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendo egy rövid összefoglaló

a tájékoztatás lényegérol, és egy linken keresztül utalás a teljes köru tájékoztató

elérhetoségére.

4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfeleloen Társaságunk is

használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert

tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet

keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetoen a

webhely képes felismerni a látogató böngészojét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói

beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között

információt gyujtenek a látogatóról és eszközérol, megjegyzik a látogató egyéni

beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.

A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elosegítik, hogy a

weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony

információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetoje részére az

oldal muködésének ellenorzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon

nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelo színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa

böngészésre használt eszközrol az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

• az látogató által használt IP cím,

• a böngészo típusa,

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzoi (beállított nyelv),

• látogatás idopontja,

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelezo. Visszaállíthatja

böngészoje beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha

a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngészo ugyan alapértelmezettként

automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak

érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden

alkalommal felajánlja a választás lehetoségét.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy elofordulhat, hogy

bizonyos webhely funkciók vagy - szolgáltatások nem fognak megfeleloen muködni

cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó

személyének beazonosítására.

(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,

zökkenomentesen és teljes köruen használhassák annak funkcióit, a weboldalon

keresztül elérheto szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az

adott oldalakon végzett muveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik

adatkezelésének idotartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a

munkamenet végeztével, illetve a böngészo bezárásával a sütik e fajtája

automatikusan törlodik a számítógépérol.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelo muködésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylo sütik:

Ezek lehetoséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó

honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét

megelozoen és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor

megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevo azonosító

adataival és az igénybe vevo hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy

számára.

2.1. Használatot elosegíto sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói

élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés idotartama 6 hónap.

2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik - errol itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Google AdWords sütik - errol itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

5. Regisztráció a Társaság honlapján

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet

bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a

négyzet elore bejelölése

(2) A kezelheto személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,

keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

3. Tájékoztatás a Társaság termékeirol, szolgáltatásairól, szerzodési feltételeirol,

akcióiról.

4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldheto.

5. A honlap használatának elemzése.

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság

ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó

munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhely szolgáltatást

végzo munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának idotartama: a regisztráció / szolgáltatás

fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

.

V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben eloírt adó és

számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevoként,

szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépo természetes személyek törvényben

meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi

CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási

státusz, a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a

gazdasági muveletet elrendelo személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó

és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettol függoen az

ellenor aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az

átvevo, az ellennyugtákon a befizeto aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, ostermeloi

igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának idotartama a jogalapot adó jogviszony

megszunését követo 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,

társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

2. Kifizetoi adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben eloírt adó és

járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóeloleg, járulékok megállapítása,

bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon

érintettek - munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban

részesülok - adótörvényekben eloírt személyes adatait, akikkel kifizetoi (2017:CL.

törvény az adózás rendjérol (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az

Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebbol: a természetes személy

természetes személyazonosító adatait (ideértve az elozo nevet és a titulust is),

nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények

ehhez jogkövetkezményt fuznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók

egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó

adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,

társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának idotartama a jogalapot adó jogviszony

megszunését követo 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési,

társadalombiztosítási (kifizetoi) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értéku iratokra vonatkozó adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérol szóló 1995. évi LXVI. törvény

(Levéltári törvény) szerint maradandó értékunek minosülo iratait abból a célból, hogy

a Társaság irattári anyagának maradandó értéku része épségben és használható

állapotban a jövo nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a

közlevéltár részére történo átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári

törvény irányadó.

4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása

megelozése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek

képviseloi, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus

finanszírozása megelozésérol és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.

törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és

utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét,

idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa

számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos

feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetoje és a Társaság Pmt. szerinti

kijelölt személye.

(3) A személyes adatok tárolásának idotartama: az üzleti kapcsolat megszunésétol,

illetve az ügyleti megbízás teljesítésétol számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

VI. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetoség és átláthatóság kedvéért röviden röviden

összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes

tájékoztatást a következo fejezetben adjuk meg.

Elozetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggo tényekrol és

információkról az adatkezelés megkezdését megelozoen tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelotol visszajelzést kapjon arra

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a

Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok -

egyebek mellett kiegészíto nyilatkozat útján történo - kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelo indokolatlan késedelem

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelo pedig köteles arra,

hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül

törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelo korlátozza az adatkezelést ha

a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelo minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésrol, törlésrol

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erofeszítést igényel. Az

érintettet kérésére az Adatkezelo tájékoztatja e címzettekrol.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa

egy Adatkezelo rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy

ezeket az adatokat egy másik Adatkezelonek továbbítsa anélkül, hogy ezt

akadályozná az az Adatkezelo, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az

adatkezelés közérdeku vagy az Adatkezelore ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján

(az adatkezelés az Adatkezelo vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy ot hasonlóképpen jelentos mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások

Az Adatkezelore vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt,

valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel

összhangban

(Rendelet 23. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrol

Ha az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelo indokolatlan késedelem

nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrol.

(Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történo panasztételhez való jog (hatósági

jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen

a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye

szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes

adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a

felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelezo ereju döntésével szemben, vagy

ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül

nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási

fejleményekrol vagy annak eredményérol.

(Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelovel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a

személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelo kezelése következtében

megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következo fejezetben adunk tájékoztatást.

VII. FEJEZET

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

  A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és élérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő élérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok élérhetőségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelo a személyes adatokon a gyujtésük céljától eltéro célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelozoen tájékoztatnia kell az érintettet errol az eltéro célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészíto információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal. (Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának idotartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idotartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszérű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való elso kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia - az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve - az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)


Az érintett hozzáférési joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következo információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idotartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idotartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelotol a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettol gyujtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérheto információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó értheto információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentoséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történo továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelo garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszérű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a) nemzetbiztonság;      b) honvédelem;     c) közbiztonság;

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h) az a)-e) és a g) pontban említett esetekben - akár alkalmanként - a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b) a személyes adatok kategóriáira,

c) a bevezetett korlátozások hatályára,

d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,

kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül  tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Bárányterv Kft.

4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos u.33/d